Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Χορηγία από την εταιρία Google.


Ευχαριστούμε την εταιρεία Google για την υποστήριξη της με την παροχή δωρεάν χρήσης των Επαγγελματικών Προγραμμάτων της.