Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Ευχαριστούμε!!

Tις  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ  για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου μας με την δωρεά βιβλιογραφίας.