Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Ευχαριστούμε Microsoft.

 Λίγο πριν τις διακοπές μας, άλλος ένας υποστήρικτής στηρίζει την ερευνητηική ομάδα μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!