Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Έρευνα είναι...

 Έρευνα είναι να δεις και σε τι αντιστοιχεί σήμερα αυτό που περιγράφουν οι Ιστορικοί Χάρτες;

Παράδειγμα με τον γνωστότερο, τον Χάρτη των Εθνικών Διεκδικήσεων του Βενιζέλου ή Εθνολογικός Χάρτης Σωτηριάδη.