Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Ακούστε μας.


Ακούστε την σημερινή συνέντευξη του Δρ. ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ Ανδρέα Νικόλαου,  Διευθυντή ερευνητικού έργου Θύμησης και co founder της Θύμησης.