Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Οι Σκοποί μας.

Ο σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα οικονομικός κατά την έννοια του άρθρου 784 ΑΚ και συνίσταται κυρίως στην βελτίωση των υποδομών παιδείας, του πολιτισμού, της ιστορικής μελέτης, την διάδοση και διάσωση του πολιτισμού,  της ιστορίας και των τεχνών σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα σκοποί της εταιρείας είναι:

Η συλλογή, οργάνωση και διάδοση δημοσιευμένου και μη ιστορικού  υλικού, αρχειακών τεκμηρίων και δεδομένων με σκοπό την προβολή του ιστορικού  αποθέματος.

Η συλλογή, οργάνωση και διάδοση δημοσιευμένου και μη πολιτιστικού  υλικού, αρχειακών τεκμηρίων και δεδομένων με σκοπό την προβολή του πολιτισμικού αποθέματος.


Η διεξαγωγή αρχειονομικών Προγραμμάτων με σκοπό την διάσωση και οργάνωσης του αρχειακού υλικού ιδρυμάτων, συνδέσμων, φορέων, δήμων, ναών και εταιριών και την καταγραφή της ιστορίας τους.


Η διεξαγωγή αρχειονομικών Προγραμμάτων με σκοπό την διάσωση και οργάνωσης προσωπικού αρχειακού υλικού συγγραφέων, βουλευτών, δημάρχων, ποιητών, καθηγητών πανεπιστημίου, λαογράφων, συλλεκτών κτλ και την καταγραφή της ιστορίας τους. 


Η διοργάνωση ιστορικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών περιπατητικών ξεναγήσεων / περιηγήσεων.


Η οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, εκθέσεων και εκθέσεων φωτογραφίας.


Η οργάνωση και λειτουργία ερευνητικών προγραμμάτων μελέτης και ανάδειξης του Πολιτισμού και της Ιστορίας.


Η οργάνωση και λειτουργία ερευνητικών προγραμμάτων για τη Διάσωση Ιστορικών Τεκμηρίων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.


Η οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και site σχετικά με την Νεότερη Ιστορία, την Ιστορία της Τέχνης, την προφορική ιστορία, την οικονομική ιστορία, την ιστορία των επιχειρήσεων, την ποσοτική ιστορία, και τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας.


Η έκδοση σε βιβλία, λευκωμάτων, CD, DVD και site των ερευνητικών αποτελεσμάτων και δράσεων.


Η συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς, με τοπικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, με επιστημονικές οργανώσεις και επιχειρήσεις με στόχο την οργάνωση δικτύων πληροφόρησης και διάχυσης της ενημέρωσης σε θέματα αρχείων, μουσείων, βιβλιοθηκών και ερευνητικών προγραμμάτων.


Η διάδοση των αξιών του εθελοντισμού.

Η συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς, με τοπικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, με επιστημονικές οργανώσεις και επιχειρήσεις για την προώθηση κοινών προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της εταιρείας είναι να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας προς τους φορείς υλοποίησης, τους Ο.Τ.Α., τις ιδιωτικές εταιρείες και τις συλλογικές οργανώσεις και Μ.Κ.Ο., δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου σε κάθε περιοχή παρέμβασης.

Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων ιστορικής μνήμης. 

Η υλοποίηση δράσεων ιστορικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την προστασία και ανάδειξη του πολιτισμού και της Ιστορίας του πολιτιστικού περιεχομένου με πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, παραστάσεις και ομιλίες.

Η υλοποίηση δράσεων Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. 

Η συμμετοχή της εταιρείας, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε ενέργειες όπως Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που στοχεύουν στην προώθηση  του πολιτισμού και της ιστορίας της διαχείρισης της πληροφορίας και καλλιέργειας της ιστορικής μνήμης.

Η ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας και συνεργασιών με άλλους αξιόπιστους φορείς όπως Μ.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια κ.τ.λ., με σκοπό  την προώθηση των στόχων της.

Την δημιουργία και λειτουργία WEB RADIO και WEB TV για την προβολή του Πολιτισμού και της Ιστορίας.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μπορεί:

  • Να οργανώνει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες, τόσο στον κοινοτικό χώρο, όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό.
  • Να οργανώνει ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικά συμπόσια, διαλέξεις, περιπατητικές ξεναγήσεις / περιηγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις και εκθέσεις.
  • Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια.
  • Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

Να προβαίνει σε ενέργειες για:

Την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, διοργάνωσης εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κ.λπ. δυνάμενων να προάγουν τους στόχους της.


Την προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης και την αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.


Την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών θεματικών στόχων.


Την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης νόμιμης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων.


Την δυνατότητα συγκρότησης και διαχείρισης εθελοντικών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό που εμπνέονται από τους σκοπούς και τις αρχές της εταιρείας.


Επίσης μπορεί για την επίτευξη του σκοπού της να ιδρύει παραρτήματα, γραφεία, εργαστήρια, οπουδήποτε στη χώρα.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η εταιρία θα υποβάλει σχετικά προγράμματα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.

Επ’  ουδενί  λόγω  επιτρέπεται  να  αναμειχθεί  η  εταιρία στην πολιτική  ή  σε  έργα  αλλότρια προς  τον υπό  του παρόντος  καταστατικού  καθοριζόμενο σκοπό ή  να στραφεί προς ορισμένο πολιτικό κόµµα.

Για την πραγμάτωση του σκοπού και των εν γένει δραστηριοτήτων της η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με εταίρους της ή τρίτα πρόσωπα και να χρησιμοποιεί ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες καθώς και να προσλαμβάνει προσωπικό.

Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγή, εφόσον αυτή θα διέπετε από τις σχετικές ρυθμίσεις και δεν θα αντίκειται στην υπάρχουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο πάντα των σκοπών ύπαρξης και λειτουργίας της.

Για την επίτευξη όλων των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις.